Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Rejestracja, ewidencja i archiwizacja spraw dokonywana jest na podstawie Instrukcji
Kancelaryjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w
Radomiu.
Prowadzone przez bibliotekę rejestry i ewidencje udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z dnia 25 listopada 2015 r.
Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.
W archiwum zakładowym przechowuje się dokumenty dotyczące działalności merytorycznej
i gromadzenia zasobu bibliotecznego, księgowe i administracyjne. Dokumenty mogą być
udostępniane na pisemną prośbę osoby zainteresowanej po uzyskaniu zezwolenia dyrektora
biblioteki lub osoby upoważnianej.