Przedmiot działania i kompetencje

Biblioteka jest główną biblioteką miasta Radomia, której celem jest rozwijanie i
zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych poprzez zapewnienie
mieszkańcom miasta dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.
Do podstawowych zadań biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona i konserwacja materiałów
bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Radomia i okolic.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, w kraju i za granicą.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza o zbiorach własnych, innych bibliotek i
ośrodków informacji naukowej.
4. Tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i
faktograficznych.
5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych dla osób chorych i
niepełnosprawnych.
6. Popularyzowanie książki, czytelnictwa, nauki, sztuki, kultury poprzez lekcje biblioteczne,
spotkania z twórcami, wydawcami, itp.
7. Organizowanie działalności sieci filii bibliotecznych w mieście, koordynowanie ich pracy.
8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
9. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w
zakresie określonym w ustawie o bibliotekach.
10. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, instytucjami oświatowymi i
naukowymi oraz organizacjami w zakresie pobudzania, rozwijania i zaspokajania potrzeb
kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa oraz wymiana doświadczeń i
doskonalenie własnej działalności, w tym z miastami partnerskimi Organizatora.
11. Wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych umów lub
porozumień.
Biblioteka może również prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną,
wydawniczą, edukacyjną, naukowo-badawczą i instrukcyjno-metodyczną oraz podejmować
inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie rozwoju
bibliotekarstwa i czytelnictwa